Obsah online nabídek

Společnosti skupiny TEMPUS GROUP a.s. jako prodávající jsou zodpovědné pouze za vlastní obsah, který k užívání připravuje. Ačkoliv je veškerý obsah pečlivě kontrolován a stále aktualizován, nemůže být převzata plná záruka za kompletnost a správnost. Nároky na jakékoliv ručení proti společnostem, které se vztahují na materiální nebo nehmotné škody, které byly způsobeny užíváním nebo neužíváním nabízených informací případně užíváním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučené. Všechny nabídky jsou nezávazné a nepovinné. Společnosti skupiny TEMPUS GROUP a.s. si výslovně vyhrazují části stránek nebo celkovou nabídku bez zvláštních oznámení měnit, doplňovat, mazat nebo uveřejnění dočasně nebo definitivně zastavit.


Odkazy a linky

Na přímé nebo nepřímé odkazy na cizích internetových stránkách („hyperodkazy“), které leží mimo okruh odpovědnosti společností skupiny TEMPUS GROUP a.s., vstupuje povinnost ručení výhradně v případě, kdy společnosti skupiny TEMPUS GROUP a.s. znají obsah a mají technické možnosti zamezit užití v případě závadného obsahu.  Společnosti skupiny TEMPUS GROUP a.s. tím důrazně prohlašují, že v čase uvedení odkazu nebyly ilegální obsahy na odkazu stránky rozeznány. Na aktuální i budoucí vzhled, obsah nebo původ odkazem propojených stran nemají společnosti skupiny TEMPUS GROUP a.s. žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancují od všech obsahů odkazem propojených stran, které byly po uvedení odkazu změněny. Toto zjištění platí pro všechen internetový obsah nastavených odkazů a odkazu stejně jako pro vzdálený přístup ze společností skupiny TEMPUS GROUP a.s. seznamů odkazů, mailingových seznamů  a  všech forem databází, které mají možný přístup a možnost zápisu obsahu. Pro ilegální, vadné nebo neúplné obsahy a zejména pro škody, které při používání nebo nepoužívání mohou vzniknout, ručí sám  poskytovatel stránek, na které je odkazováno, nikoliv ten kdo na publikované stránky odkazuje.


Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Na toto vyloučení odpovědnosti dle čl. 2 poukazuje tato stránka, která je součástí internetové nabídky společností skupiny TEMPUS GROUP a.s., což musí být zohledněno kdykoliv, pokud kdy. Pokud část nebo jednotlivá formulace tohoto textu neodpovídá, neodpovídá více nebo neodpovídá zcela; je právně neplatná či nicotná, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a ve své platnosti či právní relevanci nedotčeny.


Copyright

Společnosti skupiny TEMPUS GROUP a.s. ve všech publikacích respektují autorská práva u použitých obrázků, zvukových nahrávek, video sekvencí a textů; v případě vlastních obrázků, zvukových nahrávek, video sekvencí a textů ale také u licencovaných obrázků, zvukových nahrávek, video sekvencí a textů platí, že jsou předmětem ochrany podle autorského práva. Předložený obsah internetového prostoru je ze strany společností skupiny TEMPUS GROUP a.s. chráněn autorským právem. Všechna práva jsou vyhrazena. Výjimku může představovat pouze stažení nabídek v původní podobě. Použití textů nebo vyobrazení bez písemného souhlasu společností skupiny TEMPUS GROUP a.s. je protiprávní.  Toto platí zejména pro všechna užitná práva jako kopírování, překlad nebo využití v elektronickém systému. Na našich webových stránkách je registrována ochranná známka, obchodní jméno, užitný vzor a logo. Také v místech, kde nejsou tato platná označení, platí příslušná právní ustanovení.


Prohlášení ochrany dat

Těší nás Vaše návštěva na našich webových stránkách, tak jako Váš zájem o naší firmu, naše výrobky a služby. Proto bereme velmi vážně ochranu Vaší soukromé sféry a Vašich osobních dat, které nám dáváte k dispozici.  Pozornost ustanovení zákona o ochraně osobních údajů je pro nás samozřejmostí. Následně Vás informujeme o tom, která data  eventuelně shromažďujeme a jak  s nimi nakládáme.


Která osobní data budeme shromažďovat a dále zpracovávat?

Můžete naše webové stránky navštívit, bez toho aniž použijeme jakékoliv Vaše osobní data. Chceme jen vědět jméno Vašeho internetového providera, stránky ze kterých jste nás navštívili a stránky které jste u nás navštívili. Pouze, když použijete naše servisní služby, budeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.


K jakému účelu shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje?

Soustavně se snažíme, především v zájmu našich zákazníků, vést servisní služby na našich internetových stránkách nepřetržitě ke zlepšení a k tomu budeme výše jmenovaná všeobecná data statisticky zpracovávat. Pokud využijete námi poskytované servisní služby, využijeme podle pravidel jen taková data, která k výkonu potřebujeme. Další vyplněné údaje jsou dobrovolné informace. Zpracování osobních údajů následně vyplněných v  dotazech servisních služeb jsou určena k obchodním zájmům těchto služeb.


Budeme osobní údaje předávat třetí osobě?

Nebudeme Vaše osobní údaje poskytovat jiným firmám nebo institucím ani je nebudeme zveřejňovat, postupovat, prodávat či jinak obchodně využívat. Toto neplatí v případě zákonné povinnosti zveřejnit data, či poskytnout tato data příslušným institucím na základě zákona či soudního rozhodnutí.


Používání Cookies

V některých částech našich webových stránek jsou použity Cookies. V tomto případě se jedná o identifikaci, kterou máme během Vaší návštěvy k dispozici a k dalšímu zpracování. Nepoužíváme Cookies ke sběru osobních údajů. Pokud chcete být ohledně používání Cookies informováni ve vašem prohlížeči, měli byste mít nainstalovaný a nastavený odpovídají prohlížeč.


Bezpečnost

Snažili jsme se přijmout taková technická a organizační opatření, aby ti z Vás, kteří poskytli svá osobní data, byli chráněni před jejich ztrátou, ničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši spolupracovníci pověření důvěrným stykem s osobními daty, nebo zúčastněná třetí strana na zpracování údajů, jsou zavázáni zákonným ustanovením o ochraně osobních dat (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Vyhrazujeme si právo ustanovení tohoto prohlášení kdykoliv změnit. Což neodůvodňuje smluvní nebo jiné formální právo nebo z pověření třetí strany. Při problémech nebo otázkách se prosím obraťte přímo na společnost TEMPUS GROUP a.s. Rádi Vám pomůžeme Váš problém vyřešit.

Mám zájem o konzultaci

@

739 248 726